Webinaria

Czerwiec (termin do ustalenia)

Strategie udzielania informacji zwrotnej – ocenianie, docenianie, feed-back, feed-forward
Prowadzący: dr Jarosław Jendza

Link: udostępniony zostanie w terminie późniejszym

Opis webinaru:

W pracy nauczyciela akademickiego codziennością jest dostarczanie informacji zwrotnej o przebiegu bądź/i efektach procesu dydaktycznego. W trakcie webinaru przyjrzymy się czterem typom takich komunikatów i zastanowimy się wspólnie nad ich potencjałami oraz ograniczeniami.ZAKOŃCZONE

16 maja 2022 r. (poniedziałek) w godz. 12:00-13:30

Jak pracować z wykorzystaniem studium przypadku? (w różnych dyscyplinach naukowych)
Prowadzący: dr Beata Karpińska-Musiał

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTVmODgzMjEtOTRkMC00NjcwLWJiNjEtMjk5Zjg3ZjAxNGQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%227c8d7249-42fc-4ec7-aac8-af0266ff37e0%22%7d

Opis webinaru:

Case study stanowi jedną z bardziej twórczych metod kształcenia, którą można adoptować do różnych dyscyplin naukowych i nauczanych przedmiotów. Wspomaga kształtowanie w studentach określonych kompetencji krytycznego i analitycznego myślenia, uczy interpretować dane, formułować własne argumenty, bronić hipotez. Różnorodność dostępnych typów przypadków i ich tematyki wymaga jednak od dydaktyków akademickich sztuki ich konstruowania jako materiału edukacyjnego. Na webinarze przedstawiony zostanie przystępny “przepis” na budowę i wykorzystanie studium przypadku w dowolnym obszarze wiedzy, ale w określonym celu dydaktycznym.

21 kwietnia 2022 r. (czwartek) w godz. 9:00-11:15

Empatia w komunikacji nauczyciela i studenta. Wprowadzenie do NVC (Non Violent Communication)
Prowadzący: dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDQzNjIxNzUtMWVmYy00NzFhLWJlODItMGI3NmEwMGY0ZmQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22249abc69-5825-4dc6-b1da-89948c82a9ae%22%7d

Opis webinaru:

Czy w komunikacji nauczyciela i studenta jest miejsce na empatię? Na webinarze poznamy podstawowe zasady w komunikacji NonViolent Communication (NVC). Zaczniemy od postaw: naszych – nauczycieli i studentów, jakie możemy spotkać w pracy dydaktycznej, co będzie bazą do pracy według stylu NVC. Poznanie tego sposobu porozumiewania się jest często przełomem w życiu. Będziemy skupiać się na aspektach dotyczących pracy nauczyciela, ale zasady NVC można oczywiście stosować w codziennym życiu.

17 marca 2022 r. (czwartek) w godz. 16:00-18:15

Wprowadzenie do pracy metodą problemową (PBL)
Prowadzący: dr Grzegorz Grzegorczyk

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDU0NWM3NjMtNmZjZS00MmMzLTk0OWMtNmM2NTY2M2QxY2Rl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2269a28d8b-e7a5-45bf-9978-a6e43fc7321c%22%7d

Opis webinaru:

Cechą tej metody jest rozwiązywanie przez studentów autentycznych problemów, zawczasu podanych przez nauczyciela, poprzez formułowanie hipotez i weryfikowanie ich w toku operacji umysłowych i praktycznych, przy wsparciu nauczyciela. Celem tego warsztatu jest wskazać sposoby wdrożenia nauczania problemowego na naszych zajęciach dydaktycznych po to, żeby uczyć studentów skutecznego rozumowania oraz pomóc im budować motywację wewnętrzną i odpowiedzialność w procesie uczenia się.

1 lutego 2022 r. (wtorek) w godz. 12:00-13:30
Jak feniks z popiołów
Prowadzący: dr Wojciech Glac, prof. UG

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM2MTVjZGEtZjg4OC00MzQ0LWFhYzItM2FhYjhmNjg5OWUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221e60eb0b-258e-48c6-9055-5aad1364a600%22%7d

Opis webinaru:

Nauczyciel akademicki, którego ogarnęły płomienie wypalenia zawodowego, ma dwie możliwości – albo odejść w urnie, albo odrodzić się z popiołu niczym feniks.
Webinar poświęcony będzie przedstawieniu mózgowego mechanizmu wypalenia zawodowego oraz praktycznych i sprawdzonych sposobów na to, jak pozostając nauczycielem, odzyskać motywację oraz satysfakcję z uczenia.

25 listopada 2021 r. (czwartek) w godz. 17.00-18.00

Od homo sapiens do homo criticus – jak zachęcać studentów do pielęgnowania zdrowych nawyków myślowych poprzez krytyczne myślenie?
Prowadzący: dr Grzegorz Grzegorczyk

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTViZDI1OTAtNDJhYi00OWYzLWExYzQtZjczM2ZhOWNmZTYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2269a28d8b-e7a5-45bf-9978-a6e43fc7321c%22%7d

Opis webinaru:

Jako homo sapiens jesteśmy naturalnie ukształtowani do reakcji emocjonalnych, a nie racjonalnych. W konsekwencji pojawiają się bardzo wygodne automatyzmy myślowe i myślenie na skróty. W obliczu wszechobecnego chaosu informacyjnego, wiedzy „internetowej” i walki o monopol naprawdę te mechanizmy działają na naszą niekorzyść, bo uniemożliwiają samodzielność i niezależność w myśleniu i działaniu. Dlatego homo criticus dopuszcza do siebie myśl, że może być inaczej, niż podpowiadają mu emocje lub przekonania. Jako ludzie nauki i dydaktycy akademiccy mamy obowiązek promować samodzielność myślenia i krytyczny stosunek do rzeczywistości wśród studentów. Jak zatem kształcić u studentów nawyki myślenia naukowego, jak oswajać ich z bólem myślenia i zachęcać do pielęgnowania zdrowych nawyków myślowych? Na te i inne pytania odpowiemy w naszym godzinnym webinarze w czwartek 25 listopada o godzinie 17:00.


WEBINARIA
DLA KOGO?

Wszyscy zainteresowani nauczyciele akademiccy

CEL KURSU

Cykl spotkań popularyzujących zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej

 

Liczba dostępnych miejsc – nieograniczona


60-90 minut

Powrót do poprzedniej strony