Zaproszenie do publikacji

Horyzonty Edukacji Akademickiej – HEAD (2/2024) 

Zespół Redakcyjny Horyzontów Edukacji Akademickiej zaprasza do składania tekstów, które zostaną opublikowane w drugim numerze czasopisma internetowego HEAD.  

Tematem wiodącym numeru są Transformacje krajobrazu szkolnictwa wyższego. 

Tym samym nawiązujemy bezpośrednio do tematyki tegorocznej III Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktycznej VIVA DYDAKTYKA! odbywającej się w Uniwersytecie Gdańskim. Prócz otwartego zaproszenia do pochylenia się nad specyfiką zmian w kształceniu akademickim, pragniemy dodatkowo objąć nim publiczność i uczestników tego wydarzenia, i dać im okazję do ujęcia swoich przemyśleń, wyników badań czy narracji o dobrych praktykach w tegorocznym wydaniu Czasopisma HEAD.   

Obserwujemy wszyscy, że współczesna akademia jest miejscem nieustannych zmian, które obejmują zarówno nowe konteksty społeczne, młodzież i nauczycieli akademickich, jak i rozwiązania instytucjonalne. Źródłem owych zmian mogą być wewnętrzne potrzeby społeczności akademickiej, ale są one również generowane przez otoczenie społeczne i dynamiczne wyzwania cywilizacyjne. Transformacje te zachodzą w różnym stopniu na poziomach indywidualnym, instytucjonalnym, międzyorganizacyjnym oraz globalnym. Proponujemy skoncentrować się na problematyce dydaktyki szkoły wyższej z perspektywy uczestników i organizatorów procesów kształcenia, którzy mierzą się ze zmianami o różnym natężeniu i profilu.  

Podobnie jak w zaproszeniu do udziału w VIVA DYDAKTYKA! zapraszamy Państwa zatem do dyskusji wokół zagadnienia transformacji w szkolnictwie wyższym na gościnnych łamach naszego czasopisma. Tematyka tekstów może dowolnie oscylować wokół kategorii zmiany i transformacji, a jej ujęcie winno przyjąć jedną z formuł, które proponujemy w ogólnych założeniach Czasopisma:  

  1. Artykuły naukowe i studia dotyczące dydaktyki akademickiej, jak też zagadnień z nią związanych, w tym kształcenia nauczycieli i profesjonalizacji kompetencji akademickich, na które składają się oryginalne prace badawcze, zarówno empiryczne jak i teoretyczne (redaktor działu: dr Jarosław Jendza, email: jaroslaw.jendza@ug.edu.pl). 
  2. Artykuły dydaktyczne i doniesienia z praktyki, czyli teksty opisujące doświadczenia nauczycieli_ek akademickich związane z działalnością dydaktyczną, w tym szczególnie narracje dotyczące wdrożeń i eksperymentów, autorskich rozwiązań w pracy ze student(k)ami (redaktor działu: dr Wojciech Glac, prof. UG. email: wojciech.glac@ug.edu.pl). 
  3. Inspiracje, rekomendacje, recenzje – dział, na który składają się zaproszenia do lektury publikacji z zakresu dydaktyki szkoły wyższej, opracowania recenzyjne oraz eseje zorientowane na inspirowanie nauczycieli akademickich (redaktor działu dr Grzegorz Grzegorczyk, prof. UG, email: grzegorz.grzegorczyk@ug.edu.pl). 
  4. Wydarzenia – teksty zdające relację ze spotkań związanych ze szkolnictwem wyższym w tym zwłaszcza doniesienia o konferencjach, seminariach, warsztatach, a także informacje dotyczące wydarzeń przyszłych (redaktor działu dr Grzegorz Grzegorczyk, prof. UG, email: grzegorz.grzegorczyk@ug.edu.pl) 

 

 Ważne terminy:   

  1. Nadesłanie pełnego tekstu spełniającego wymogi czasopisma: do 30.06.2024 na adresy mailowe redaktorów działów 
  2. Informacja o otrzymanej recenzji: początek września 2024 
  3. Odesłanie korekty autorskiej tekstu: do 30.09.2024 
  4. Publikacja numeru na stronie internetowej CDDiT UG – do 31.10.2024

Serdecznie zapraszamy do aktywnej i konstruktywnej dyskusji nad szeroko rozumianą zmianą w szkolnictwie wyższym! Liczymy, że uda się nam wspólnie poszerzyć jej rozumienie, a przy tym poznać jej wiele oblicz warunkujących procesy dydaktyczne. 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego Czasopisma,
Dr Beata Karpińska-Musiał, prof. UG
Redaktorka naczelna 


*Tekst napisany w języku polskim przesłany do redakcji jest traktowany jako utwór oryginalny, do którego autor dysponuje pełnią praw autorskich, który nie był wcześniej opublikowany i nie został zgłoszony do opublikowania w innym czasopiśmie. Artykuły podlegają procesowi podwójnego recenzowania z zachowaniem zasady anonimowości. Czasopismo nie pobiera żadnych opłat od autorów.