Zaproszenie do publikacji

Zespół Redakcyjny Horyzontów Edukacji Akademickiej zaprasza do składania tekstów, które zostaną opublikowane w pierwszym numerze czasopisma HEAD. Jego hasłem wywoławczym i kategorią tytułową jest Różnorodność.

Realia pracy dydaktycznej w instytucjach szkolnictwa wyższego są radykalnie odmienne, uzależnione od specyfiki dziedziny wiedzy, celów kształcenia określanych przez kadrę akademicką oraz otoczenie formalno-prawne, kultur organizacyjnych konkretnych uczelni, a nade wszystko od przyjmowanych przez nauczycieli wartości. Ten konglomerat kontekstów sprawia, że edukacja na poziomie uniwersytetów nabiera różnych odcieni, jest realizowana na wiele różnych sposobów i właśnie w owej różnorodności – jak się wydaje – tkwi jej potencjał. W zróżnicowanych, autorskich sposobach i autonomicznych podejściach do kształcenia studentów ukryta jest siła akademickich oddziaływań dydaktycznych , a wszelkie próby ich ujednolicania noszą w sobie ryzyko poddania ich logice produkcji określonych, jednorodnych efektów.

Różnorodność w kontekście edukacji akademickiej rozumiemy wieloaspektowo. Na poziomie najbardziej ogólnym może ona oznaczać pewną wartość, czy też pożądaną cechę charakterystyczną świata. Bio-różnorodność jest przecież czymś niezwykle ważnym, a jednocześnie czymś kruchym, czymś co warto pielęgnować i …o co trzeba zabiegać w świecie zarówno naturalnym, jak i społecznym. Podobnie zatem można myśleć o różnorodności w edukacji. Dopóki jest ona różnobarwna, autorska, unikatowa dopóty możemy mówić o choćby względnej autonomii szkolnictwa wyższego.

Różnorodność może być także powiązana ze specyfiką wiedzy, czy też miejscem studiowania. Może nim być sala wykładowa, ale także terenowa stacja badawcza, statek, trawnik na świeżym powietrzu, namiot w krainie wiecznych śniegów lub archiwum wielkiej biblioteki. Te zdywersyfikowane okoliczności studiowania czynią edukację akademicką bardzo różnorodną.

Można także myśleć o różnorodności mając na uwadze indywidualne, preferowane style studiowania, unikatowe potrzeby osób studiujących, uwarunkowania rozwojowe, zróżnicowanie na poziomie biografii edukacyjnych młodych dorosłych czy też różnice międzygeneracyjne. Te psychospołeczne okoliczności nieomal nakładają na kadrę akademicką konieczność różnicowania kształcenia, o ile ideał humanizmu ma być w uniwersytecie rzeczywiście realizowany.

Wspomniane aspekty różnorodności nie wyczerpują możliwości rozumienia tego zagadnienia, ale mogą stanowić dla potencjalnych Autorów i Autorek tropy, które być może zainspirują do pracy nad artykułem. Zapraszamy do numeru zarówno teksty naukowe, doniesienia z badań nad dydaktyką akademicką, ale również krótkie refleksje, narracje o własnej pracy dydaktycznej, przemyślenia dotyczące konkretnych podejść, metod, środków. Różnorodność oznacza bowiem także i różnorodność sposobów opowiadania o dydaktyce akademickiej, dlatego bez względu na dotychczasowe doświadczenie związane z publikowaniem w tym obszarze, zapraszamy Państwa do inauguracyjnego numeru.

Termin nadsyłania tekstów do pierwszego numeru mija 28 lutego 2023 roku.
Prosimy o przesyłanie artykułów na adres poczty e-mail: beata.karpinska-musial@ug.edu.pl


Z pozdrowieniami i nadzieją na udaną współpracę,
Zespół Redakcyjny HEAD