Mentoring w projekcie MINDtheGEPs


Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego (CDDiT) w ramach realizacji Planu wdrażania polityki równości płci w UG Działania równościowe na lata 2022-2023, we współpracy z realizatorkami projektu HORYZONT 2020 Modifying Institution by Developing Gender Equality Plans (MINDtheGEPs), rozpoczyna pilotażowy program mentoringu dla pracowników/c UG, zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych i badawczych oraz na stanowiskach administracyjnych.

Działania te są podejmowane w ramach Celu 3 Planu wdrażania polityki równości płci w UG Działania równościowe na lata 2022-2023, którym jest: zapewnienie równowagi płci w procesach rekrutacyjnych i rozwoju karier naukowych. Wszystkie zrekrutowane osoby objęte będą wsparciem mentorskim w formie ustalonych indywidualnie sesji/spotkań mentoringowych (1 osoba max. 6 h). Mentoring prowadzony będzie przez ekspertów CDDiT.

Pilotażowy program mentoringu obejmuje mentoring dla pracowników/c, zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych i badawczych uwzględniający aspekty równego traktowania kobiet i mężczyzn, wyzwania związane z rodziną i życiem prywatnym oraz specyfikę sytuacji kobiet zawartą w „Polityce Rozwoju Kadr UG”.

Dla kogo: Kobiety/mężczyźni, nowo zatrudnieni/e oraz obecni/e pracownicy/e UG realizujące ścieżki badawczo-dydaktyczne i badawcze.

  • 4 osoby po studiach magisterskich przed doktoratem,
  • 4 osoby po doktoracie przed habilitacją,
  • 4 osoby po habilitacji przed profesurą.

Uczestniczki i Uczestnicy projektu otrzymają możliwość świadomych konsultacji z ekspertami, przeszkolonymi przez zagranicznych partnerów, na tematy związane z polityką równościową w Uniwersytecie Gdańskim, które uznają za istotne dla ich rozwoju zawodowego i personalnego w obszarze akademii.