Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym
‘Szkoła orłów’
w ramach POWER
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkoła Orłów
edycja 2018/19 i 2020/21

Celem projektu jest wsparcie stworzenia ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu. Studenci, zrekrutowani do projektu, powinni utrzymywać wysoki poziom kompetencji w obszarze kształcenia. Gwarancją tego będzie indywidualna ścieżka kształcenia w postaci działań tutoringowych oraz wsparcie stypendialne. Wymogi wobec studentów będą wzrastały wraz z kolejnymi latami kształcenia. Po pierwszym roku studiów postępy będą oceniane na podstawie średniej ocen. Po drugim roku wymagane jest rozpoczęcie projektu badawczo-dydaktycznego pod opieką tutora, a po trzecim roku studiów przygotowanie publikacji mającej walor naukowy. Każdorazowo pod uwagę brana będzie średnia z ocen oraz dodatkowe działania o charakterze naukowo-badawczo-dydaktycznym.

Zadania nauczycieli akademickich w ramach realizacji projektu:

Realizacja procesu kształcenia wybitnie zdolnych studentów z wykorzystaniem metody tutoringu na studiach I stopnia lub pierwszych siedmiu semestrach jednolitych studiów magisterskich.

Szkoła orłów – edycja 1

W projekcie bierze udział 8 nauczycieli akademickich i 9 studentów z Uniwersytetu Gdańskiego:

 

  • Wydział Historyczny – 2 nauczycieli akademickich i 2 studentów,

  • Wydział Prawa i Administracji – 1 nauczyciel akademicki i 2 studentów,
  • Wydział Ekonomiczny – 1 nauczyciel akademicki i 1 student,
  • Wydział Nauk Społecznych – 1 nauczyciel akademicki i 1 student,
  • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – 1 nauczyciel akademicki i 1 student
  • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed – 1 nauczyciel akademicki i 1 student,
  • Wydział Filologiczny – 1 nauczycieli akademickich i 1 student.
Szkoła orłów – edycja 2

W projekcie bierze udział 4 nauczycieli akademickich i 4 studentów z Uniwersytetu Gdańskiego:

 

  • Wydział Prawa i Administracji – 2 nauczycieli akademickich i 2 studentów,
  • Wydział Nauk Społecznych – 1 nauczyciel akademicki i 1 student,
  • Wydział Oceanografii i Geografii – 1 nauczyciel akademicki i 1 student.