Instrukcje dla autorów

Instrukcja w .pdf

Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z poniższymi wymogami. 

Na stronach przed tekstem głównym należy umieścić:

 • imię i nazwisko autora lub autorów, afiliacje
 • imię i nazwisko tutora, afiliacja (jeśli tekst powstał w ramach tutoriali)
 • tytuł artykułu
 • streszczenie w języku polskim (maksymalnie po 250 słów)
 • słowa kluczowe w języku polskim (od 5 do 8 słów)
 • notka o autorze lub autorach

 

Tekst powinien być przygotowany w formacie .doc (.docx) lub .rtf, sformatowany w minimalnym stopniu, zgodnie z poniższą charakterystyką:

 • czcionka Times New Roman 12 pkt, wszystkie marginesy po 2,5 cm, wcięcie akapitowe 1 firet (12 pkt), odstęp między wierszami 1,5 interlinii, bez odstępów przed wcięciem akapitowym i po (0 pkt), w jednej kolumnie
 •  bez wyróżnień́, w szczególności w postaci ramek lub pól tekstowych oraz kursywy (z wyjątkiem zwrotów obcojęzycznych, nazw łacińskich)
 • cytaty zamieszczone w znaku cudzysłowu, bez kursywy
 • przypisy umieszczane na dole strony, z zastosowaniem numeracji ciągłej
 • ponumerowane strony (numeracja ciągła, umieszczona w prawym dolnym rogu strony)
 • wyłączona opcja dzielenia wyrazów, brak stałych spacji oraz podziałów strony.

 

Tabele, wykresy i rysunki powinny być opatrzone tytułami, numerami oraz odnośnikami do źródeł (w przypadku, gdy autor wykorzystuje cudze materiały graficzne zobligowany jest do przesłania pozwolenia od ich autorów lub wskazania typu licencji umożliwiającej wykorzystanie utworu) i odwołaniami w tekście (Tab. X, Ryc. X).

Elementy graficzne, niezależnie od ich umieszczenia w tekście, powinny być zapisane w formacie .jpg, .png lub .pdf i przesłane jako oddzielne pliki (rozdzielczość plików graficznych nie mniejsza niż 300 px).

Zestawienie bibliograficzne powinno zawierać jedynie prace przywoływane lub cytowane w tekście w porządku alfabetycznym, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • przypisy bibliograficzne składają się z nazwiska autora i roku wydania, ujętych w nawias, np.: (Nowak 2005) oraz – w przypadku dosłownego przytoczenia cytowanej publikacji – numeru strony po przecinku (Nowak 2005, s. 123)
 • jeżeli kilka prac tego samego autora (lub autorów) zostało opublikowanych w tym samym roku, należy wstawić litery a, b, c itd. po roku publikacji bez spacji, np.: (Nowak 2005a); (Nowak 2005b)
 • przy cytowaniu pracy dwóch autorów umieszczamy nazwiska obu oddzielone przecinkiem, np.: (Nowak, Kowalski 2010). Jeżeli autorów jest trzech lub więcej, podajemy nazwisko pierwsze, dodajemy „i in.”, np.: (Nowak i in. 2009)
 • w przypadku odwoływania się do dwóch lub więcej prac w tym samym nawiasie należy uporządkować je chronologicznie, a w drugiej kolejności alfabetycznie według nazwisk pierwszych autorów, natomiast odsyłacze do kolejnych prac należy oddzielić średnikiem, np.: (Nowak 2001, 2003; Kowalski 2012)
 • monografia (opracowanie książkowe): nazwisko, inicjał imienia, rok wydania w nawiasie okrągłym. Tytuł kursywą. Miejsce wydania: Wydawnictwo; np.: Nowak, J. (2013). Dydaktyka. Warszawa: Wydawnictwo Edu.
 • praca zbiorowa: nazwisko, inicjał imienia, red. w nawiasie okrągłym, rok wydania w nawiasie okrągłym. Tytuł kursywą. Miejsce wydania: wydawnictwo; np.: Nowak J., Kowalski J. (red). (2010). Dydaktyka. Warszawa: Wydawnictwo Edu.
 • rozdział w pracy zbiorowej: nazwisko, inicjał imienia, rok wydania w nawiasie okrągłym. Tytuł kursywą. W: Nazwisko, inicjał imienia redaktora/redaktorów, red. w nawiasie okrągłym. Tytuł kursywą. Miejsce wydania: wydawnictwo; np.: Nowak J., Kowalski J. (2010). O dydaktyce. W: Kowal J., Nowak Z. (red.). Dydaktyka. Warszawa: Wydawnictwo Edu.
 • artykuł w czasopiśmie: nazwisko, inicjał imienia, rok wydania w nawiasie okrągłym. Tytuł. Tytuł czasopisma kursywą, numer, zakres stron; np.: Nowak J., Kowalski J. (2012). Dydaktyka. Forum Dydaktyczne, nr 1, s. 11-44
 • opracowanie na stronie internetowej: nazwisko, inicjał imienia. Tytuł kursywą, dostępny na: ścieżka dostępu [dostęp: data dostępu]; np.: Nowak J., O dydaktyce, dostępny na: http://www.edu.edu.pl/o-dydaktyce.html [dostęp 01.01.2022].
 • opracowanie na stronie internetowej bez autora, źródło grafiki: cytowanie w tekście [1] itd.; na końcu zestawienia bibliograficznego – [1] – https://cddit.ug.edu.pl/dla-autorow/ [dostęp 01.01.2022].

 

***

Tekst powinien być przekazany do Redakcji w postaci pliku lub plików, zgodnie z wymogami, na adres poczty elektronicznej: tutee@ug.edu.pl
Autor przekazując tekst Redakcji wyraża tym samym zgodę na przekazanie tekstu do recenzji zewnętrznej oraz na publikację w przypadku pozytywnej oceny przekazanego tekstu. W przypadku, gdy tekst powstał w ramach projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych należy ujawnić́ źródło finansowania.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian redakcyjnych i edytorskich w publikowanych artykułach.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!