Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego jest ogólnouniwersytecką, pozawydziałową jednostką organizacyjną utworzoną w celu szeroko rozumianego rozwijania wysokiej kultury kształcenia oraz tworzenia rozwiązań w zakresie zarządzania procesem kształcenia na poziomie całej uczelni.

 

W strukturze organizacyjnej Centrum działają:

Zespół Ekspertów Centrum

w jego składzie Dyrektor Centrum i Zastępca Dyrektora Centrum powoływani przez JM Rektora UG oraz Eksperci wskazani przez Dyrektora CDDiT.

 

Zespół Specjalistów Biura Jakości Kształcenia

Realizacja wskazanego celu ogólnego dokonuje się poprzez wieloaspektowe wspieranie procesu doskonalenia kompetencji kadry dydaktycznej,
a w szczególności:

  • proponowanie rozwiązań w zakresie zarządzania procesem kształcenia służących zapewnieniu wysokich standardów z uwzględnieniem obszaru dydaktycznej ścieżki kariery akademickiej, kryteriów okresowej oceny aktywności dydaktycznej nauczycieli akademickich oraz prowadzenie diagnozy potrzeb kadry akademickiej i studentów;
  • współpracę nad tworzeniem ścieżek rozwoju dydaktycznego dla nauczycieli akademickich o zróżnicowanym doświadczeniu w zakresie dydaktyki akademickiej;
  • opiekę nad doktorantami w zakresie kształcenia dydaktycznego z uwzględnieniem opieki merytorycznej i analizy doświadczeń związanych z realizacją praktyk dydaktycznych w ramach szkół doktorskich;
  • koordynację działań związanych z aktywnością tutorów UG, w tym realizacji cykli tutorskich na różnych wydziałach oraz w ramach MISH-ów i interdyscyplinarnych;
  • wsparcie mentorskie wszystkich nauczycieli akademickich w sprawach bieżących związanych z dydaktyką oraz samorozwojem naukowym w ramach pełnionych przez Zespół Centrum dyżurów eksperckich;

 

Długofalową wizją działania Zespołu Ekspertów Centrum są również:

  • opracowanie programowe, koordynacja i prowadzenie szkoleń wewnętrznych z innowacji dydaktycznych, dydaktyki autonomizującej oraz tutoringu akademickiego (w tym dla interesariuszy zewnętrznych);
  • realizacja badań ewaluacyjno-diagnostycznych oraz podstawowych średniego zasięgu w zakresie pedagogiki i dydaktyki szkoły wyższej oraz publikacja i popularyzowanie najlepszych praktyk kształceniowych na poziomie edukacji wyższej;
  • rozwijanie ścieżek certyfikacji i akredytacji w obszarach tutoringu akademickiego dla zainteresowanych podmiotów zewnętrznych.

Wchodzące w skład CDDIT Biuro Jakości Kształcenia reprezentowane przez dwóch samodzielnych specjalistów ma za zadanie wspieranie działań Centrum w zakresie organizacji i obsługi administracyjnej organizowanych szkoleń, konferencji, koordynacji i obsługi ogólnouczelnianych projektów dydaktycznych oraz prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych związanych z działalnością Centrum.