Portfolio studenta/learning diary

prowadzący: dr Beata Karpińska-Musiał

Portoflio studenta należy do bardzo twórczych i niekiedy wymagających narzędzi służących przeważnie ocenianiu studentów. Bywa często utożsamiane z dziennikiem uczenia się (learning diary). Na warsztatach chcę pokazać uczestnikom różnicę pomiędzy tymi dwiema koncepcjami, ale też ukazać ich szerszy i głębszy wymiar, aniżeli tylko jako narzędzi ewaluacji pracy własnej studentki lub studenta. Pokazane zostaną przykłady i formuły portoflio oraz dzienników uczenia się, fragmenty realnych materiałów i refleksji w nich zamieszczanych.

  Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmFlZjEzNjctNGIyZC00ZGYyLThkZTItNjIxZGUyNjRjYjk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%227c8d7249-42fc-4ec7-aac8-af0266ff37e0%22%7d


  Link do zapisów: https://forms.office.com/r/UfqidXMQHs

Liczba dostępnych miejsc – bez ograniczeń

Szkolenie on-line – 4 godziny


08.04.2022 r. (piątek) godz. 15.00-18.00


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony