dr Ewa Szymczak, prof. UG

Dyrektor Centrum

ewa.szymczak@ug.edu.pl

Afiliacja

Wydział Oceanografii i Geografii, Katedra Oceanografii Chemicznej i Geologii Morza

Doświadczenie w pracy dydaktycznej

Jestem nauczycielem akademickim z ponad 20-letnim stażem. Pracuję ze studentami zarówno podczas tradycyjnych zajęć dydaktycznych jak i spotkań tutorskich wdrażając aktywizujące metody dydaktyczne. Byłam współautorem i uczestniczyłam w realizacji kilkunastu projektów dydaktycznych skierowanych do studentów i nauczycieli akademickich, których głównym celem było podnoszenie jakości kształcenia m.in. poprzez wdrażanie nowych metod dydaktycznych, modyfikację programów studiów, staże dla studentów, szkolenia dla kadry akademickiej. Wspólnie z tutorami przygotowałam program wdrożenia tutoringu na Wydziale Oceanografii i Geografii, jako efekt mojej inicjatywy, powołane zostało czasopismo „Tutoring Gednanesis”. W 2013 roku odznaczona zostałam medalem KEN, w 2016 roku otrzymałam Zespołową Nagrodę Rektora I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne, których efektem była wieloautorska publikacja Dobre zwyczaje akademickie w naukach przyrodniczych. W ramach partnerstwa SEA-EU, brałam udział w pracach ekspertów w obszarze kształcenia.

Ukończyłam liczne szkolenia i kursy w obszarze dydaktyki szkoły wyższej m.in. Dydaktyka Akademicka (UG), Szkoła Tutorów Akademickich, Praktyk Tutoringu, Akredytowany Praktyk Tutoringu (Collegium Wratislaviense), Masters of Didactics Fundamentals of University Teaching and Tutoring (University of Groningen, MEiN) oraz w obszarze przywództwa Academic Leadership Development Programme (Two Wings Institute), Masters of Didactics – advance programme Educational Leadership/Train the trainers (University of Groningen, MEiN) a także studia podyplomowe Akademia Przywództwa Kobiet LIDER SHE (Akademii Leona Koźmińskiego).

Doświadczenie w pracy szkoleniowej

Przeprowadziłam kilkaset godzin szkoleń dotyczących pomiaru dydaktycznego (m.in. jako ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku), projektowania programów studiów, definiowania efektów uczenia się, projektowania kursów zgodnie z koncepcją constructive alingnment, metod nauczania oraz wykorzystania aplikacji w dydaktyce.

Moje zadania w CDDiT

  • organizacja pracy Centrum służąca zapewnieniu warunków do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich z uwzględnieniem ścieżki awansu dydaktycznego,
  • planowanie i koordynacja działań obejmujących przygotowanie oferty szkoleń i kursów dydaktycznych oraz innych aktywności (webinary, spotkania dydaktyczne, konferencje),
  • koordynacja procesu wdrażania programu tutoringu akademickiego w instytucji uniwersytetu,
  • koordynacja działań służących realizacji badań ewaluatywno-diagnostycznych oraz podstawowych w zakresie dydaktyki szkoły wyższej oraz popularyzowanie dobrych praktyk,
  • merytoryczne wsparcie w projektowaniu szkoleń oraz prowadzenie szkoleń,
  • dyżury eksperckie,
  • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi UG.