Webinar – 8 grudnia 2022 r.


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na webinar “Jak przygotować egzamin, by zarówno wykładowca, jak i student był zadowolony?“, który 8 grudnia 2022 r. (czwartek) od godz. 16:00 poprowadzi dla Państwa dr hab. Hanna Makurat-Snuzik, prof. UG.

Opis webinaru:

Według Foucaulta wpisany w system edukacyjny przymus zdawania egzaminów pozwala traktować je jako narzędzie władzy. Sytuacja egzaminacyjna nie musi się jednak wpisywać w tendencyjny schemat podszytego studenckim strachem dokonywania selekcji, kreowania rankingów oraz stosowania kar lub nagród wyrażanych w ocenach. Celem webinaru jest pokazanie różnych możliwości oraz aspektów przygotowania i przeprowadzenia procesu egzaminowania ze zwróceniem szczególnej uwagi na warianty, w których wykładowca w pełni zweryfikuje wiedzę i umiejętności, a student stanie się kreatywnym współtwórcą egzaminu, zaangażowanym już od momentu rozpoczęcia procesu dydaktycznego.

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWJjNDllNzctOTg1NS00ZDhiLTgzOTAtYjY5NDNkZTY2NjJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22ed6a9166-f159-4062-82d1-77bdfca2fec7%22%7d

Powrót do strony głównej