Webinar #6

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na webinar “Strategie udzielania informacji zwrotnej – ocenianie, docenianie, feed-back, feed-forward“, który 15 czerwca 2022 r. (środa) od godz. 17:00 poprowadzi dla Państwa dr Jarosław Jendza.

Opis webinaru:

W pracy nauczyciela akademickiego codziennością jest dostarczanie informacji zwrotnej o przebiegu bądź/i efektach procesu dydaktycznego. W trakcie webinaru przyjrzymy się czterem typom takich komunikatów i zastanowimy się wspólnie nad ich potencjałami oraz ograniczeniami.

Link (aktywny dla osób zalogowanych w Office na tenancie pracowniczym):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmZmOWFjZTktYTkxMS00OWIyLTg0N2QtZGQyNjcxYjE4MjQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22fcad1720-9d37-4c7d-a7f9-6f49995c1947%22%7d

Powrót do strony głównej