Webinar #5

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na webinar “Jak pracować z wykorzystaniem studium przypadku? (w różnych dyscyplinach naukowych)“, który 16 maja 2022 r. (poniedziałek) w godz. 12:00-13:30 poprowadzi dla Państwa dr Beata Karpińska-Musiał.

Opis webinaru:

Case study stanowi jedną z bardziej twórczych metod kształcenia, którą można adoptować do różnych dyscyplin naukowych i nauczanych przedmiotów. Wspomaga kształtowanie w studentach określonych kompetencji krytycznego i analitycznego myślenia, uczy interpretować dane, formułować własne argumenty, bronić hipotez. Różnorodność dostępnych typów przypadków i ich tematyki wymaga jednak od dydaktyków akademickich sztuki ich konstruowania jako materiału edukacyjnego. Na webinarze przedstawiony zostanie przystępny “przepis” na budowę i wykorzystanie studium przypadku w dowolnym obszarze wiedzy, ale w określonym celu dydaktycznym.

Link (aktywny dla osób zalogowanych w Office na tenancie pracowniczym):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTVmODgzMjEtOTRkMC00NjcwLWJiNjEtMjk5Zjg3ZjAxNGQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%227c8d7249-42fc-4ec7-aac8-af0266ff37e0%22%7d

Powrót do strony głównej