Webinar #3

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na webinar “Wprowadzenie do pracy metodą problemową (PBL)“, który 17 marca 2022 r. (czwartek) w godz. 16:00-18:15 poprowadzi dla Państwa dr Grzegorz Grzegorczyk.

Opis webinaru:

Cechą tej metody jest rozwiązywanie przez studentów autentycznych problemów, zawczasu podanych przez nauczyciela, poprzez formułowanie hipotez i weryfikowanie ich w toku operacji umysłowych i praktycznych, przy wsparciu nauczyciela. Celem tego warsztatu jest wskazać sposoby wdrożenia nauczania problemowego na naszych zajęciach dydaktycznych po to, żeby uczyć studentów skutecznego rozumowania oraz pomóc im budować motywację wewnętrzną i odpowiedzialność w procesie uczenia się.

Link (aktywny dla osób zalogowanych w Office na tenancie pracowniczym):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDU0NWM3NjMtNmZjZS00MmMzLTk0OWMtNmM2NTY2M2QxY2Rl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2269a28d8b-e7a5-45bf-9978-a6e43fc7321c%22%7d

Powrót do strony głównej