Orientacja na proces i wynik w ocenianiu pracy studentów – pomiędzy ocenianiem wspierającym rozwój a kontrolą

prowadzący: dr Jarosław Jendza

Tematyką warsztatu są dwie odmienne strategie oceniania wytworów pracy studentów. Zorientowanie na wynik jest wciąż dominującą tendencją, choć wyniki badań poświęcone temu zagadnieniu pokazują, że to właśnie orientacja na proces może skuteczniej przyczyniać się do pogłębionego studiowania. W trakcie warsztatu poznamy narzędzia obu strategii.

  Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWUxNzI1YWYtMTZiZi00MjU1LTg4ZDQtMThiYjFkYmE2Mzgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22fcad1720-9d37-4c7d-a7f9-6f49995c1947%22%7d


  Link do zapisów: https://forms.office.com/r/Gj4gaxbRmm

Liczba dostępnych miejsc – bez ograniczeń

Szkolenie on-line – 4 godziny


01.04.2022 r. (piątek) godz. 16:00-19:00


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony