Cykl debat – webinar #1


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na pierwszą w tym roku akademickim otwartą debatę on-line w ramach cyklu “Idee Edukacji Akademickiej“, która odbędzie się 8 listopada 2023 r. (środa) w godz. 17:00-19:15. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje i link do spotkania.


DEBATA #1: Digitalizacja życia akademickiego a innowacyjny konserwatyzm dydaktyczny

Cykl spotkań rozpoczniemy od rozważenia i przedyskutowania wymiarów zjawiska określanego jako digitalizacja życia, albo wręcz życia cyfrowego. Odwołując się do krytycznych głosów zwracających uwagę na negatywne konsekwencje tej zmiany kulturowej, pochylimy się nad opisywanymi już w badaniach edukacyjnych analizami poświęconymi na pozór paradoksalnemu podejściu do kształcenia określanego jako innowacyjny konserwatyzm.

Owo podejście, wraz ze strategiami organizacji zajęć, budowania porozumień ze studentami, postuluje m.in. sfery określane jako „device-free”, czy też „digital-free”, argumentując swoje podejście licznymi badaniami nad jakością procesów intelektualnych młodych dorosłych.

Jednocześnie stawia pytania o nowe odczytania klasycznych wersji pracy ze studentami i możliwości ich zastosowań.

LINK:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjYwYmYxM2QtN2JmMS00YzQwLThkMGMtMjgyNmY4YWRkM2Qw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22548981a3-106b-47e6-a9b1-d5ec24a60938%22%7d


ZASADY:

  • Cykl dyskusji skoncentrowanych wokół problematyki edukacji akademickiej oraz kondycji uniwersytetu w roku akademickim 2023/24 składa się z siedmiu spotkań realizowanych co ok. 6 tygodni od listopada 2023 r. do czerwca 2024 r.
  • Pierwsze sześć spotkań odbywa się w formule on-line, trwających z reguły ok. 3 godzin lekcyjnych, natomiast ostatnie jest realizowane stacjonarnie jako część corocznej konferencji „Viva Dydaktyka” organizowanej przez CDDiT, odbywającej się pod koniec roku akademickiego.
  • Niektóre spotkania będą dyskusją wokół zaproponowanego wcześniej tekstu, z wprowadzeniem do rozmowy prowadzącego, o czym uczestnicy i uczestniczki będą poinformowani z wyprzedzeniem.
  • Na debaty nie obowiązuje rejestracja, ani nie ma limitu miejsc.
  • Każdy uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań. W przypadku udziału we wszystkich debatach istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ten fakt.
  • Dyskusje animuje dr Jarosław Jendza.

Terminy wszystkich debat wraz z ich opisami znajdą Państwo na stronie: https://cddit.ug.edu.pl/idee-edukacji-akademickiej.

Powrót do strony głównej