dr Wioletta Żmudzińska
wioletta.zmudzinska@ug.edu.pl
Afiliacja

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed
Pracownia Struktury Biopolimerów

Obszar pracy

Wkładam wiele pasji w proces dydaktyczny. Cenię profesjonalne podejście do zajęć i zaangażowanie w wykonywane zadania. Kieruję się zasadą, że dzięki zaangażowaniu jesteśmy w stanie osiągnąć nawet najbardziej ambitne cele. Właśnie tę cechę staram się rozwijać u swoich studentów. Uważam, że jest ona kluczem do osiągania sukcesów w sferze zawodowej jak i osobistej. W pracy ze tudentami dążę do tego, by zachęcać do samodzielnej pracy naukowej, inspirować do rozwoju, poszukiwania, myślenia i pogłębiania zdobytej wiedzy. Zależy mi na efektywnej współpracy ze studentami, którzy chcieliby rozwijać swoje uzdolnienia w obszarze moich zainteresowań naukowych. Oferuję wsparcie w rozwoju kompetencji naukowych, otwartość, zaangażowanie i życzliwość.

Zainteresowania
Związana jestem z Uniwersytetem Gdańskim już od czasu studiów: ukończyłam studia magisterskie na kierunku Chemia na Wydziale Chemii UG, a studia doktoranckie na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed. Jestem certyfikowanym tutorem, dyplomowanym nauczycielem z wieloletnim stażem i szczęśliwym beneficjentem nagrody Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na zastosowaniu techniki spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) i dynamiki molekularnej (MD) do badania procesu fałdowania się białek, szczególnie w kontekście analizy krótkich sekwencji aminokwasowych tworzących potencjalne centra nukleacji białka.