dr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska
katarzyna.jereczek-korzeniewska@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Oceanografii i Geografii
Instytut Geografii
Zakład Hydrologii

Obszar pracy

W ramach tutorialu podejmuję współpracę „z moimi tutees” tak, aby studiować wiedzę z zakresu szeroko rozumianego środowiska geograficznego, abyśmy mogli przyjrzeć się zagadnieniom obejmującym: • Konflikty o wodę (woda słodka zarzewiem konfliktów międzynarodowych w XXI wieku). • Czynnik wodny w rozwoju miasta. Relacje rzeka - miasto. • Sakralna symbolika wody. • Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody. Przyszłość obiegu wody w obliczu zmian klimatu i wpływów antropogenicznych. • Problemy metod związane z badaniem przemian stosunków wodnych na obszarach zurbanizowanych. • Problemy ochrony dziedzictwa kulturowego. • Waloryzacja środowiska przyrodniczego a planowanie przestrzenne. Najwyższe walory środowiska przyrodniczego i kulturowego w procesie planowania i zagospodarowania. • Zasadność „ochrony przyrody” w planowaniu przestrzennym. Szczegółowa tematyka spotkań zawsze będzie zależna od zainteresowania studentów.

Zainteresowania
Problematykę tutorialu łączę z moimi zainteresowaniami badawczymi. Obejmują one zarówno wiodące tematy i obszary zainteresowań wymagające dalszych, szczegółowych analiz i badań. Należą do nich: paleogeograficzne rekonstrukcje środowisk fluwialnych i limniczno-bagiennych, geomorfologia dolin rzecznych, naturalne i antropogeniczne zmiany stosunków wodnych terenów młodoglacjalnych, zmiany sieci hydrograficznej (tkanki wodnej) na obszarach zurbanizowanych w czasach historycznych, czy analiza środowiska przyrodniczego wraz z interpretacją dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów Pomorza.