dr hab. Anita Lewandowska, prof. UG
anita.lewadowska@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Oceanografii i Geografii
Instytut Oceanografii
Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego

Obszar pracy

Mój cykl spotkań tutorskich może mieć charakter: i) naukowo-rozwojowy, ii) naukowy, iii) rozwojowy. Aspekty naukowe skupiają się wokół szeroko rozumianych problemów środowiska naturalnego. Staram się doskonalić u studenta umiejętność czytania ze zrozumieniem publikacji naukowych i ich interpretacji. Duży nacisk kładę na tworzenie pisemnych opracowań. Moim celem jest ponadto rozwijanie w studencie umiejętności przygotowywania publicznych wystąpień. Część rozwojowa spotkań tutorskich poświęcona jest efektywnemu uczeniu się, zarządzaniu czasem, radzeniu sobie ze stresem, ustalaniu celów i priorytetów oraz wyborowi ścieżki życiowej. Student poznaje swoje słabe i mocne strony, pracuje nad budowaniem pewności siebie, emocjami oraz eliminowaniem problemów utrudniających mu osiągnięcie wymarzonego celu.

Zainteresowania
Moje zainteresowania naukowe oscylują wokół zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zwłaszcza atmosfery oraz procesów zachodzących na granicy kontaktu morze - atmosfera. Zajmuję się chemizmem aerozoli i opadów atmosferycznych w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego oraz Antarktydy. Do moich priorytetów badawczych należy rozpoznanie przyczyn zanieczyszczenia powietrza w tych rejonach oraz wynikających z tego konsekwencji dla środowiska naturalnego. Interesują mnie procesy przenoszenia zanieczyszczeń z masami powietrza, ich rola w kształtowaniu zmiany klimatu, wpływ na organizmy bytujące w morzu oraz zdrowie ludzi i jakość ich życia. Prowadzę badania w atmosferze wewnętrznej i zewnętrznej. Skupiam się głównie na związkach węgla ale także na glonach obecnych w powietrzu.