dr Beata Karpińska-Musiał, prof. UG

Zastępca Dyrektora Centrum

beata.karpinska-musial@ug.edu.pl

Afiliacja

Wydział Filologiczny UG, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, Zakład Glottodydaktyki i Przetwarzania Języka Naturalnego; adiunkt

Doświadczenie w pracy dydaktycznej

W UG kształcę studentów (głównie przyszłych nauczycieli) od 2004 roku, w latach 1993 –2004 prowadziłam zajęcia dydaktyczne w uczelniach wyższych w Bydgoszczy i Greifswaldzie w Niemczech oraz ośrodkach kształcenia językowego w Poznaniu. Łącznie 28 lat pracy dydaktycznej koncentruję wokół glottodydaktyki obcojęzycznej, językoznawstwa kognitywnego, pragmatyki komunikacji, retoryki, Academic Writing, języka i psychologii mediów, a od 2010 roku także pedagogiki i dydaktyki akademickiej. Jako filolożka i pedagożka prowadzę zajęcia na specjalnościach nauczycielskich: od wykładów autorskich przez ćwiczenia i fakultety po indywidualny tutoring (naukowy i rozwojowy, w tym w ramach Projektu MNiSW Mistrzowie Dydaktyki – wdrożenia), seminaria dyplomowe oraz zajęcia w Szkole Doktorskiej w module Dydaktyka Akademicka. Jestem laureatką nagrody indywidualnej II stopnia Rektora UG za działania na rzecz tutoringu oraz monografię na temat projektu.

Doświadczenie w pracy szkoleniowej

Od 2013 roku przeprowadziłam ponad tysiąc godzin szkoleniowych w obszarze tutoringu akademickiego i rozwojowego, łącznie z superwizjami indywidualnymi dla tutorów akademickich z całej Polski (Collegium Wratislaviense). Szkoliłam również na temat komunikacji międzykulturowej w szkolnictwie wyższym (Politechnika Gdańska), narzędzi do m-learningu i innowacji dydaktycznych w dydaktyce (w ramach Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych UG). Prowadzę warsztaty szkoleniowe w językach polskim, niemieckim i angielskim. Jestem certyfikowaną tutorką (Collegium Wratislaviense) i mentorką (Stowarzyszenie Promentor).

Moje zadania w CDDiT

  • wsparcie merytoryczne i organizacyjne w koordynacji działań Centrum oraz programowania szkoleń doskonalących
  • opracowanie zasad systemowego wprowadzenia tutoringu do oferty kształcenia w UG
  • merytoryczne opracowanie Kursu Doskonalenia Dydaktycznego
  • wsparcie w badaniach diagnostycznych kadry akademickiej
  • dyżury eksperckie dla nauczycieli/prowadzenie szkoleń