Zapraszamy na cykl spotkań popularyzujących zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej wszystkich zainteresowanych nauczycieli akademickich.
Na webinary nie obowiązują zapisy. Linki będą udostępniane przy opisach i w aktualnościach na stronie CDDiT przed zaplanowanymi terminami.

8 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 16.00

Jak przygotować egzamin, by zarówno wykładowca, jak i student był zadowolony?

Prowadzący: dr hab. Hanna Makurat-Snuzik, prof. UG

Według Foucaulta wpisany w system edukacyjny przymus zdawania egzaminów pozwala traktować je jako narzędzie władzy. Sytuacja egzaminacyjna nie musi się jednak wpisywać w tendencyjny schemat podszytego studenckim strachem dokonywania selekcji, kreowania rankingów oraz stosowania kar lub nagród wyrażanych w ocenach. Celem webinaru jest pokazanie różnych możliwości oraz aspektów przygotowania i przeprowadzenia procesu egzaminowania ze zwróceniem szczególnej uwagi na warianty, w których wykładowca w pełni zweryfikuje wiedzę i umiejętności, a student stanie się kreatywnym współtwórcą egzaminu, zaangażowanym już od momentu rozpoczęcia procesu dydaktycznego.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWJjNDllNzctOTg1NS00ZDhiLTgzOTAtYjY5NDNkZTY2NjJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22ed6a9166-f159-4062-82d1-77bdfca2fec7%22%7d

13 stycznia 2023 r. (piątek) w godz. 16:00-17:45

Empatia w komunikacji nauczyciela i studenta. Wprowadzenie do NVC (Non Violent Communication)

Prowadzący: dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG

Czy w komunikacji nauczyciela i studenta jest miejsce na empatię? Na webinarze poznamy podstawowe zasady w komunikacji NonViolent Communication (NVC). Zaczniemy od postaw: naszych – nauczycieli i studentów, jakie możemy spotkać w pracy dydaktycznej, co będzie bazą do pracy według stylu NVC. Poznanie tego sposobu porozumiewania się jest często przełomem w życiu. Będziemy skupiać się na aspektach dotyczących pracy nauczyciela, ale zasady NVC można oczywiście stosować w codziennym życiu.

26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 17:00

Sylabus (karta przedmiotu), relikt starego systemu, którego nikt nie czyta, czy mapa do skarbu i na placu budowy?

Prowadzący: dr Paweł Jasiński

Dr Paweł Jasiński – akredytowany praktyk tutoringu, ekspert w zakresie zapewnienia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, doradca w karierze, nauczyciel akademicki. Od ponad 15 lat wspiera ludzi w procesach rozwojowych. Przygotował 7 kierunków do wizytacji PKA, brał udział w stworzeniu 8 kierunków studiów. Przez 6 lat pełnił funkcję Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia.WEBINARY JUŻ ZREALIZOWANE

21 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.30
U.M.I.E.M., czyli neuronauka o uczeniu (się)
Prowadzący: dr Wojciech Glac, prof. UG

Czy to przypadek, że pierwsze litery mózgowych procesów kluczowych dla zapewnienia optymalnych warunków dla uczenia się układają się w słowo „umiem”? Nie sądzę… W mózgu nie ma miejsca na przypadek, więc jeżeli uczenie i uczenie się mają zachodzić efektywnie, konieczne jest wykreowanie takich warunków, aby procesy te uruchomić i utrzymać na odpowiednim poziomie wzbudzenia. Jakie to procesy i jak zapewnić ich aktywację? O tym wszystkim podczas webinarium.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzE2MDVmMzQtZWIzZC00MjIwLWE4ZTQtYzIxNTU2M2I4ZGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221e60eb0b-258e-48c6-9055-5aad1364a600%22%7d