Projekty dydaktyczne

Projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie dydaktyki”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Mistrzowie dydaktyki(edycja 2018 i 2019)

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania w kształceniu nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak tutoring. W ramach projektu przewiduje się opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży, jak również młodzieży mniej uzdolnionej.

Zadania nauczycieli akademickich w ramach realizacji projektu:

 1. Udział w zagranicznych wizytach studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego (Uniwersytet w Gandawie, Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet w Aarhus, University College London, Uniwersytet w Oslo) w celu odbycia szkolenia. W warunkach zagrożenia epidemicznego realizowane są kursy on-line.
 2. Przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu ze studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres 1 semestru akademickiego (około 5 miesięcy) w wymiarze 60 godzin dydaktycznych.
 3. Współpraca przy ewaluacji projektu i przetestowanie wypracowanego przez ekspertów zewnętrznych wstępnego modelu stosowania metody tutoringu.

Do projektu może zostać zrekrutowany nauczyciel akademicki, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest zatrudniony w UG na stanowisku: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego albo profesora zwyczajnego,
 • posiada udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1 (zaświadczenie lektora lub certyfikat),
 • posiada wiedzę w zakresie metody tutoringu – dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia studentów metodą tutoringu.

W projekcie bierze udział 66 nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Gdańskiego:

 • Wydział Filologiczny – 14 nauczycieli akademickich,
 • Wydział Nauk Społecznych – 13 nauczycieli akademickich,
 • Wydział Prawa i Administracji – 10 nauczycieli akademickich,
 • Wydział Oceanografii i Geografii – 8 nauczycieli akademickich,
 • Wydział Ekonomiczny – 7 nauczycieli akademickich,
 • Wydział Chemii – 5 nauczycieli akademickich,
 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed – 3 nauczycieli akademickich,
 • Wydział Biologii – 2 nauczycieli akademickich,
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – 2 nauczycieli akademickich,
 • Wydział Zarządzania – 1 nauczyciel akademicki,
 • Wydział Historyczny – 1 nauczyciel akademicki.

Realizacja zadań w ramach projektu rozpoczęła się w roku akademickim 2018/2019.
Okres realizacji przedmiotu umowy: do 30.06.2022 roku.

Mistrzowie dydaktyki – wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej

Celem projektu jest wdrożenie do praktyki na polskich uczelniach prowadzenia zajęć w oparciu o opracowany model tutoringu i z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas zagranicznych wizyt studyjnych oraz z uwzględnieniem autonomicznego podejścia uczelni. Model tutoringu został udostępniony w październiku 2019 r. Rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji kadry akademickiej w stosowaniu metody tutoringu oraz stosowanie ww. formy ukierunkowanej na wsparcie wybitnie zdolnych studentów.

Zadania nauczycieli akademickich w ramach realizacji projektu:

 1. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem modelu tutoringu oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć w formie tutoringu podczas niepełnego cyklu kształcenia – co najmniej 3 semestry w ramach studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; dopuszcza się możliwość realizacji części zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (np. e-learning).
 2. Udział w ewaluacji wdrażania modelu tutoringu i ewaluacji projektu.

Do projektu może zostać zrekrutowany nauczyciel akademicki, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest zatrudniony w UG na stanowisku: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego albo profesora zwyczajnego,
 • posiada udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż B2 (zaświadczenie lektora lub certyfikat),
 • posiada wiedzę w zakresie nowoczesnych metod kształcenia, w tym metody tutoringu – dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia studentów metodą tutoringu.

W projekcie bierze udział 34 nauczycieli akademickich i 25 studentów z Uniwersytetu Gdańskiego:

 • Wydział Ekonomiczny – 10 nauczycieli akademickich i 4 studentów,
 • Wydział Oceanografii i Geografii – 7 nauczycieli akademickich i 6 studentów,
 • Wydział Prawa i Administracji – 6 nauczycieli akademickich i 4 studentów,
 • Wydział Filologiczny – 4 nauczycieli akademickich i 4 studentów,
 • Wydział Nauk Społecznych – 3 nauczycieli akademickich i 3 studentów,
 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed – 2 nauczycieli akademickich i 2 studentów,
 • Wydział Biologii – 2 nauczycieli akademickich i 2 studentów.

Realizacja zadań w ramach projektu rozpoczęła się w roku akademickim 2020/2021.
Okres realizacji przedmiotu umowy: do 31.12.2022 roku.

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. “Szkoła orłów”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest wsparcie stworzenia ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu. Studenci, zrekrutowani do projektu, powinni utrzymywać wysoki poziom kompetencji w obszarze kształcenia. Gwarancją tego będzie indywidualna ścieżka kształcenia w postaci działań tutoringowych oraz wsparcie stypendialne. Wymogi wobec studentów będą wzrastały wraz z kolejnymi latami kształcenia. Po pierwszym roku studiów postępy będą oceniane na podstawie średniej ocen. Po drugim roku wymagane jest rozpoczęcie projektu badawczo-dydaktycznego pod opieką tutora, a po trzecim roku studiów przygotowanie publikacji mającej walor naukowy. Każdorazowo pod uwagę brana będzie średnia z ocen oraz dodatkowe działania o charakterze naukowo-badawczo-dydaktycznym.

Zadania nauczycieli akademickich w ramach realizacji projektu:

 • Realizacja procesu kształcenia wybitnie zdolnych studentów z wykorzystaniem metody tutoringu na studiach I stopnia lub pierwszych siedmiu semestrach jednolitych studiów magisterskich.

„Szkoła orłów” (edycja 1)

W projekcie bierze udział 8 nauczycieli akademickich i 9 studentów z Uniwersytetu Gdańskiego:

 • Wydział Historyczny – 2 nauczycieli akademickich i 2 studentów,
 • Wydział Prawa i Administracji – 1 nauczyciel akademicki i 2 studentów,
 • Wydział Ekonomiczny – 1 nauczyciel akademicki i 1 student,
 • Wydział Nauk Społecznych – 1 nauczyciel akademicki i 1 student,
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – 1 nauczyciel akademicki i 1 student,
 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed – 1 nauczyciel akademicki i 1 student,
 • Wydział Filologiczny – 1 nauczycieli akademickich i 1 student.

Realizacja zadań w ramach projektu rozpoczęła się w roku akademickim 2018/2019.
Okres realizacji przedmiotu umowy: do 31.07.2022 roku.

„Szkoła orłów” (edycja 2)

W projekcie bierze udział 4 nauczycieli akademickich i 4 studentów z Uniwersytetu Gdańskiego:

 • Wydział Prawa i Administracji – 2 nauczycieli akademickich i 2 studentów,
 • Wydział Nauk Społecznych – 1 nauczyciel akademicki i 1 student,
 • Wydział Oceanografii i Geografii – 1 nauczyciel akademicki i 1 student.

Realizacja zadań w ramach projektu rozpoczęła się w roku akademickim 2020/2021.
Okres realizacji przedmiotu umowy: do 31.07.2022 roku.

Projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie dydaktyki”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Mistrzowie dydaktyki(edycja 2018 i 2019)

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania w kształceniu nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak tutoring. W ramach projektu przewiduje się opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży, jak również młodzieży mniej uzdolnionej.

Zadania nauczycieli akademickich w ramach realizacji projektu:

 1. Udział w zagranicznych wizytach studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego (Uniwersytet w Gandawie, Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet w Aarhus, University College London, Uniwersytet w Oslo) w celu odbycia szkolenia. W warunkach zagrożenia epidemicznego realizowane są kursy on-line.
 2. Przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu ze studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres 1 semestru akademickiego (około 5 miesięcy) w wymiarze 60 godzin dydaktycznych.
 3. Współpraca przy ewaluacji projektu i przetestowanie wypracowanego przez ekspertów zewnętrznych wstępnego modelu stosowania metody tutoringu.

Do projektu może zostać zrekrutowany nauczyciel akademicki, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest zatrudniony w UG na stanowisku: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego albo profesora zwyczajnego,
 • posiada udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1 (zaświadczenie lektora lub certyfikat),
 • posiada wiedzę w zakresie metody tutoringu – dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia studentów metodą tutoringu.

W projekcie bierze udział 66 nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Gdańskiego:

 • Wydział Filologiczny – 14 nauczycieli akademickich,
 • Wydział Nauk Społecznych – 13 nauczycieli akademickich,
 • Wydział Prawa i Administracji – 10 nauczycieli akademickich,
 • Wydział Oceanografii i Geografii – 8 nauczycieli akademickich,
 • Wydział Ekonomiczny – 7 nauczycieli akademickich,
 • Wydział Chemii – 5 nauczycieli akademickich,
 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed – 3 nauczycieli akademickich,
 • Wydział Biologii – 2 nauczycieli akademickich,
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – 2 nauczycieli akademickich,
 • Wydział Zarządzania – 1 nauczyciel akademicki,
 • Wydział Historyczny – 1 nauczyciel akademicki.

Realizacja zadań w ramach projektu rozpoczęła się w roku akademickim 2018/2019.
Okres realizacji przedmiotu umowy: do 30.06.2022 roku.