prof. dr hab. Roman Cieśliński
roman.cieslinski@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Oceanografii i Geografii
Instytut Geografii
Zakład Hydrologii

Obszar pracy

Prowadzę zajęcia ze studentami, jestem opiekunem prac licencjackich, magisterskich i doktorskich na kierunku Geografia, Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód, Gospodarka Przestrzenna, Ochrona Środowiska. Lubię pracować ze studentami i móc przekazywać im nabytą wiedzę. Również pracuję jako tutor, a więc prowadzę zajęcia poprzez podejście spersonalizowane i całościowe, które rozwija zdolności studenta w wielu sferach. Istotny jest dla mnie przede wszystkim rozwój umiejętności samodzielnego myślenia i tworzenia przez studenta. Student pracuje indywidualnie nad wybranym obszarem lub tematem, który może być związany z geografią, hydrologią, ochroną środowiska, gospodarką przestrzenną, gospodarką wodną i historią. Jestem otwarty na każdą propozycję tematu.

Zainteresowania
Moje zainteresowania naukowe dotyczą szeroko pojętej hydrologii, hydrochemii i ochrony środowiska, a w szczególności strefy pobrzeży i pojezierzy południowego Bałtyku, a także hydrologii torfowisk, hydrologii miast oraz procesów i zjawisk ekstremalnych (susze, powodzie). Ważnym aspektem mojej pracy jest interakcja na linii człowiek – środowisko oraz gospodarka wodna, zarządzanie wodą i ocena zasobów wodnych. Również istotna jest hydrologia obszarów bezodpływowych i zjawisko intruzji wód morskich do jezior przybrzeżnych. W ostatnim czasie moje zainteresowania poszerzyły się o emisję gazów cieplarnianych z mokradeł oraz zieloną i niebieską infrastrukturę, a także ocenę wpływu wybranych telekoneksji na zlodzenie jezior i subakwenów morskich.