prof. dr hab. Aneta Lewińska
aneta.lewinska@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Polskiej
Zakład Polonistyki Stosowanej

Obszar pracy

Zapraszam do wspólnych badań, których celem będzie rozpoznanie barier komunikacyjnych utrudniających naukę w polskiej szkole dzieciom z doświadczeniem migracyjnym (rozpoczynającym lub kontynuującym edukację w polskich placówkach oświatowych), w których przypadku bariera komunikacyjna – jak wynika z opublikowanego w 2020 r. raportu Najwyższej Izby Kontroli – jest w głównej mierze odpowiedzialna za niepowodzenia szkolne.
Warto poszukiwać nowych rozwiązań, które pozwolą zmienić polską szkołę tak, by sukces edukacyjny mogło w niej osiągnąć każde dziecko.
Bariery komunikacyjne oraz deficyty w zakresie języka i kultury to także problem dorosłych imigrantów, w znacznym stopniu blokujący swobodny dostęp do rynku pracy i zatrudnienia, dlatego też przestrzenią do wspólnych badań będzie nauczanie języka polskiego dorosłych.
Od lat pracuję ze studentami polonistyki, korzystając ze swojej wiedzy i doświadczeniem chciałabym pomóc tutees w planowaniu i konstruowaniu własnych badań jak i w sprawnym ich opisie, rozwijając umiejętności potrzebne do odbioru i tworzenia tekstu naukowego.

Zainteresowania
Moje zainteresowania badawcze obejmują trzy główne obszary wiedzy językoznawczej: językoznawstwo, historię języka polskiego, odmiany socjolektalne i regionalne współczesnego języka polskiego (przede wszystkim na obszarze współczesnego Pomorza). Interesują mnie zwłaszcza psycholingwistyczne uwarunkowania procesów przyswajania i uczenia się języka. Zajmuję się nauczaniem języka polskiego jako obcego/drugiego, a w ostatnich latach prowadziłam przede wszystkim badania z zakresu glottodydaktyki polonistycznej. Naukowe zainteresowania łączyłam z praktyką, ucząc od 2010 roku studentów Harbin Normal Uniwersity (Chiny), którzy dwa lata swoich studiów polonistycznych realizują w Instytucie Filologii Polskiej oraz organizując w Uniwersytecie Gdańskim Państwowe Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego jako Obcego dla cudzoziemców. Jednocześnie nadal bliskie pozostają mi badania z historii języka polskiego (w metodologii językowej kreacji świata). Plonem tych prac jest moja najnowsza książka: „Dla orientacji kolegów spisałem…” O szkole w kronikach szkół wiejskich z lat 1920-1989. Link do profilu pracownika https://ug.edu.pl/pracownik/1745/aneta_lewinska