mgr Marta Pięta-Chrystofiak
marta.pieta@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji

Obszar pracy

Podejmuję współpracę w obszarach związanych z:
• profilaktyką zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
• profilaktyką i terapią uzależnień
• strategiami pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi
• agresją, hejtem i cyberprzemocą
• aktywizacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami
• problematyką niepełnosprawności słuchowej i językiem migowym

Zainteresowania
• Patologie społeczne i efektywność oddziaływań profilaktycznych, wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych· • Profilaktyka społeczna: uzależnienia od substancji psychoaktywnych i uzależnienia behawioralne, przestępczość i bezrobocie oraz wykluczenie społeczne • Dysfunkcje systemów rodzinnych • Aktywizacja zawodowa, job coaching i integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami • Zagadnienia niepełnosprawności słuchowej, języka migowego i kultury Głuchych