dr hab. Urszula Janas, prof. UG
urszula.janas@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Oceanografii i Geografii
Instytut Oceanografii
Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

Obszar pracy

• Biologia morza i ochrona przyrody; • Poszukiwania celów, tworzenia wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem takich metod jak: mapy myśli, esej lub tworzenie konstrukcji myślowych, PBL (Problem Based Learning), Message box; • Tworzenie celów i planów działania, zarządzanie sobą w czasie, codzienna praca z Bullet Journal; • Tematy spotkań pojawiają się w trakcie rozmów. Więcej na stronie: https://oig.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-oig/59597/files/tutor_dr_hab._u._janas_prof._ug.pdf

Zainteresowania
Moje zainteresowania naukowe dotyczą biologii, ekologii i ekofizjologii organizmów morskich, przede wszystkim: funkcjonowania gatunków i zespołów bentosowych w warunkach naturalnych i pod wpływem czynników zaburzających (np. hipoksja i morskie farmy wiatrowe) oraz wykorzystania organizmów bentosowych do oceny jakości środowiska morskiego. Interesuje mnie również pojawianie się gatunków nierodzimych, ich możliwości zasiedlania nowych terenów oraz wpływ na gatunki rodzime. Ciekawią mnie również zagadnienia związane ze równoważonym rozwojem oraz sposobami oceny wpływu działań ludzi na środowisko (tj. ślad ekologiczny, środowiskowa ocena cyklu życia).