dr hab. Michał Kubiak, prof. UG
michal.kubiak@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Politologii
Zakład Polityk Publicznych i Administracji

Obszar pracy

–polityka społeczna i gospodarcza (współzależności wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego,
–proces starzenia się ludności i jego konsekwencje (m.in. silver economy, age management, ageizm);
–warunki życia ludności;
–polityka rodzinna;
–pomoc społeczna, organizacje pozarządowe, wolontariat;
–zabezpieczanie emerytalne;
–polityka ochrony zdrowia;
–ekonomia społeczna i proble¬matyka rynku pracy.

Zainteresowania
W pracy naukowej koncentruję się na polityce społecznej i gospodarczej – w tym szczególnie na aspektach związanych z ludźmi starszymi, w toku dociekań naukowych analizuję również inne szczegółowe kwestie dotyczące głównego nurtu badań, m.in.: problematykę ekonomii społecznej, wykluczenia społecznego, pomocy społecznej i polityki społecznej Unii Europejskiej. Jestem absolwentem kilku kierunków studiów podyplomowych: kinezygerontoprofilaktyka (AWFiS w Gdańsku), organizacja pomocy społecznej (UG), menedżer badań naukowych i prac rozwojowych (WSEiI w Lublinie). Napisałem monografię Polityka społeczna wobec ludzi starych na tle współczesnych przemian społeczno-gospodarczych (2016), jestem współautorem książki Polityka społeczna Unii Europejskiej (2013) oraz (współ)redaktorem kilku monografii. Na zlecenie Miasta Gdańsk opracowałem Informator dla gdańskich seniorów, ich rodzin i opiekunów (2010) i konsulto¬wałem jego kolejne edycje. Opublikowałem ok. 50 artykułów naukowych i rozdziałów w książkach (w tym w podręcznikach do polityki społecznej), jestem też recenzentem w kilku czasopismach naukowych, organizatorem oraz uczestnikiem licznych konferencji i seminariów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Należę do Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Demograficznego. Brałem udział w wielu seminariach oraz szkoleniach poszerzających wiedzę – także w sferze praktycznej – m.in. w obszarze dydaktyki (Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych UG, warsztaty w języku angielskim Academic speaking skills dla pracowników UG, pilotażowy kurs Dydaktyka akademicka – w formie łączącej kształcenie na odległość z zajęciami stacjonarnymi – blended-learning). Współpracuję z organizacjami pozarządowymi, opracowując i prowadząc zajęcia edukacyjne oraz rekreacyjne dla seniorów; udział w tego typu działaniach pozwala mi wdrażać programy nakierowane na osoby starsze i wykorzysty-wać w praktyce wyniki badań naukowych, za co w 2016 r. otrzymałem Nagrodę Rektora UG (I stopnia). W ramach popularyzacji wiedzy, współpracy z organizacjami pozarządowymi i uniwersytetami trzeciego wieku wielokrotnie wygłaszałem wykłady dla seniorów (m.in. w Gdańsku, Słupsku, Lęborku, Wejherowie, Kartuzach, Kolbudach, Gniewie, Tczewie, Malborku) oraz młodzieży (II LO w Sopocie).