dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG
barbara.pawlowska@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Ekonomiczny

Obszar pracy

Proponowana przeze mnie praca ze studentem w formie spotkań tutorskich może mieć charakter: naukowy lub rozwojowy. Aspekty naukowe skupiają się wokół szeroko rozumianych problemów gospodarowania kapitałem naturalnym i ochrony środowiska. Moim celem jest wprowadzenie studenta w świat ekonomicznego podejścia to otaczającej nas rzeczywistości i pokazanie racjonalności wyborów, których dokonujemy każdego dnia. W pracy ze studentem staram się doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz analizę danych statystycznych. Duży nacisk kładę na samodzielne myślenie i kreatywność w rozwiązywaniu problemów. Ważny jest też sposób wypowiadania się i prezentowania swojego stanowiska. Część rozwojowa spotkań poświęcona jest efektywnemu uczeniu się, zarządzaniu czasem, radzeniu sobie ze stresem, ustalaniu priorytetów naukowych oraz wyborowi ścieżki rozwoju.

Zainteresowania
Jestem ekonomistką, a moje zainteresowania badawcze koncentrują się na szeroko pojętym zrównoważonym rozwoju. Dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju konieczna jest spójność trzech kluczowych elementów: wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej i ochrony środowiska. Są one wzajemnie połączone i wszystkie są niezwykle istotne dla osiągnięcia dobrobytu społecznego. Szczególnie interesuje mnie efektywność użytkowania kapitału naturalnego oraz wszelkie modele gospodarcze, które optymalizują wykorzystanie zasobów naturalnych. Od okresu rewolucji przemysłowej świat rozwija się w modelu linearnym opartym na eksploatacji zasobów i produkcji coraz większej ilości odpadów. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to jedno z proponowanych rozwiązań poprawy racjonalności gospodarowania człowieka. Zasady i instrumenty oraz techniki pomiaru efektów GOZ to jest to co mnie szczególnie interesuje.