dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG
agnieszka.kowalkowska@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Biologii
Katedra Cytologii i Embriologii Roślin

Obszar pracy

Współpracuję z tutees, którzy są zdecydowane/i brać odpowiedzialność za swoje życie i potrzebują ukierunkowania i wsparcia bardziej doświadczonej osoby. Preferuję podejście Covey‘a: proaktywnie, wybierając z wielu opcji, a nawet jak zamkną się gdzieś drzwi, to gdzieś będzie otwarte okno, czyli szukamy możliwości.
Naukowo pomagam studentom i doktorantom w pisaniu esejów naukowych, artykułów naukowych, wykonaniu i obróbki zdjęć do publikacji naukowych, przygotowaniu posteru i prezentacji multimedialnej.
W aspekcie rozwojowym pomagam w wyznaczaniu celów, priorytetów, dokonywaniu wyborów, zarządzaniu sobą w czasie, wytyczaniu ścieżki zawodowej, pisaniu dobrych dokumentów aplikacyjnych do pracy (CV, list motywacyjny), przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Zainteresowania
Moim głównym kierunkiem badań naukowych jest tkanka wydzielnicza: miodniki, w których produkowany jest nektar, i osmofory, emitujące zapach. Zbadałam „wzdłuż, wszerz i w głąb” kwiaty storczyków tropikalnych i krajowych, ostatnio: dzbaneczników… Najciekawsze jest to: co, jak i po co jest wydzielane w roślinach, jak substancje oddziałują na owady czy inne zwierzęta zapylające, jakie strategie zapylania można zaobserwować. Pracuję używając metod morfologicznych (przekroje anatomiczne przez tkanki, oglądanie powierzchni w skaningowym mikroskopie elektronowym), anatomicznych (testy na obecność grup związków: białek, lipidów, polisacharydów i in.), ultrastrukturalnych (oglądanie preparatów w transmisyjnym mikroskopie elektronowym) i chemicznych (badania składu z użyciem GC/MS).